Általános utazási feltételek

Az Expo Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövidített cégnév: Expo Consulting Kft., székhely: 1062 Budapest, Lendvay u. 22., adószám: 14684290-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-915092, Hatósági engedély szám: U-001108, telefonszám: +36-1-301-0658, faxszám: +36-1-301-0659, e-mail: office@expobs.com), mint a Magyarországon bejegyzett székhelyű utazásszervező az általános utazási feltételekről szóló tájékoztatóját az alábbiakban teszi közzé:

I. Bevezetés

Az Expo Consulting Kft. által szervezett külföldi utazásokra a hatályos jogszabályok a Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezései, a 281/2008(XI.28) Kormányrendelet és a szervezett utazásra vonatkozó 90/314/EKG tanácsi irányelvekben, a 2009/LXXXVI törvény, valamint az Expo Consulting Kft. és az utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

II. Szerződéskötés

II./a Az Expo Consulting Kft. az utazásszervezői tevékenysége keretében egyedi vagy csoportos igény alapján utazásokat szervez, valamint utazási csomagokat értékesít. Utazási csomag olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg, függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese huszonnégy (24) óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal.

II./b Az utas az Expo Consulting Kft. által nyújtott utazási szolgáltatásokat írásban az utazási irodában, vagy elektronikus levélben lefoglalhatja. Az utazási szerződés a megrendelés írásbeli visszaigazolásával, vagy az utazási szerződés aláírásával és az előleg hiánytalan befizetésével jön létre. Ha az Expo Consulting Kft. a megrendelést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el és ezt a megrendelésen vagy a visszaigazoláson jelzi, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Expo Consulting Kft. a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról az utast végleges visszaigazolással értesíti. Ezen végleges visszaigazolásig az utas jelentkezését az Expo Consulting Kft. bármikor visszamondhatja, köteles azonban a befizetett előleget (foglalót) a visszamondás közlésétől számított öt (5) napon belül visszafizetni.

II./c Az utazási szerződés megkötésekor az utas nevében megbízottja is eljárhat. Ilyen esetben az Expo Consulting Kft. nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast. A 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, melyek természetüknél fogva csak személyesen az utast érinthetik (pl. védőoltás).

II./d Az Expo Consulting Kft. honlapján található általános információk, a lefoglalt utazás leírása, a megrendelésben illetve a visszaigazolásban foglaltak, valamint jelen általános utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik. Mindazok a helység-, szállás-, és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, amelyeket nem az Expo Consulting Kft. ad ki, nem képezik az utazási szerződés részét, ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon az Expo Consulting Kft.-n, vagy közreműködőin; azokért az Expo Consulting Kft. felelősséget nem vállal, teljesítésükre nem köteles.

III. A szerződés teljesítése, jogok és kötelezettségek:

III./a Az Expo Consulting Kft. legfőbb kötelezettsége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése. Az Expo Consulting Kft. kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közreműködő útján teljesíteni, a papíralapú utazási katalógusban, a honlapon vagy más utazási tájékoztatóban található leírás tartalmának megfelelően.

III./b Ha a katalógus leírása fakultatív programok igénybevételére is lehetőséget ad, ezeket az Expo Consulting Kft. közreműködője útján csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma). A katalógusban található ún. fakultatív programok, szolgáltatások tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség.

III./c Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az Expo Consulting Kft. a repülőjegyet nem utazási csomag részeként értékesíti, hanem az Expo Consulting Kft. az utas által kiválasztott légitársaság jegyét ügynöki értékesítés keretében eljárva értékesíti, az Expo Consulting Kft. a menetrend esetleges, a légitársaság által történő megváltoztatásáért, illetőleg késedelemért felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy a jogviszony a légitársaság és az utas között jön létre, így a légitársaság nem minősül az Expo Consulting Kft. közreműködőjének. Ebben az esetben a légitársaság felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény 19. cikkében, valamint a 261/2004. sz. EK rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók. A repülőjárat kiesése, vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról gondoskodni. Amennyiben az utas érvényes menetjeggyel rendelkezik s ennek ellenére a légitársaság a járatot túltölti, vagy bármilyen más okból az utas elszállítását nem a megadottak szerint teljesíti, úgy a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így a kártérítési igényt is oda kell benyújtani. A légitársaságok felelősségét az 1936. évi XXVIII. Tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19 tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. Tv. Által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény szabályozza. E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni.

III./d A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a menetrendszerinti repülőtársaságok utazási feltételei az Expo Consulting Kft.-vel kötött utazási feltételek részeivé válnak. Az Expo Consulting Kft. vállalja, hogy az utas ez irányú kérésére teljes körű tájékoztatást nyújt a repülőtársaságok utazási feltételeiről. Amennyiben a légitársasági szabályok miatt a jegykiállítási kötelezettség az utazás megkezdése előtt, de a lemondási határidőkön kívül, korábban esedékes, és a jegy vissza nem téríthető, úgy az utas tudomásul veszi, hogy repülőjegy biztosítás megkötése kifejezetten ajánlott. Előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cserére sor kerülhet. Menetrendszerinti légitársaságoknál névcserére nem kerülhet sor. Névváltoztatás esetén a foglalás új foglalásnak minősül, így az ár is változhat. Az útipoggyász súlya általában 23 kg lehet (légitársaságonként változó), a túlsúlyért az utasnak a repülőtársaság tarifái szerint különdíjat kell fizetni.

III./e Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a repülőjegy kiállítás a légitársasági szabályok szerint történik, mely jóval megelőzi az indulási időpontok dátumait, ezért a jegykiállítást követően lemondás esetén a repülőjegy árának visszatérítésére nincs lehetőség, kivéve ha az adott légitársaság szabályai engedélyezik.

III./f Az Expo Consulting Kft. honlapján vagy más utazási tájékoztatóban foglaltaktól való eltérés jogát - kivételesen indokolt esetekre - fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal írásban közli. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összetételére vonatkozóan az Expo Consulting Kft. által közzétett adatokban történt esetleges változásokról az Expo Consulting Kft. írásban tájékoztatót küld az utazás előtt vagy személyesen közli azokat az utassal.

III./g Az utazási iroda köteles az utast megfelelően tájékoztatni az utazási biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen a biztosítás által fedezett kockázatokról és biztosítási díjakról. A részvételi díj a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítási díjat nem tartalmazza, ezek elmulasztása az utas felelőssége.

IV. Részvételi díj (szolgáltatási díj) és annak megfizetése

IV./a A részvételi díjat az Expo Consulting Kft. a szerződés megkötése előtt köteles az utassal közölni. A részvételi díj - az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Expo Consulting Kft. részére járó eljárási díjat és szervezési költséget, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Az utas a részvételi díjat az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles külön felhívás nélkül teljesíteni. Ez a határidő változhat, ha az utazásszervezőnek a külföldi közreműködővel kötött szerződése ennél szigorúbb rendelkezéseket állapít meg. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli foglalás esetében a teljes részvételi díj a foglalással és szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes. Átutalás esetén a fizetés azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a jóváírás az Expo Consulting Kft. bankszámláján megtörtént.

IV./b Fizetési határidő elmulasztása esetén az Expo Consulting Kft. jogosult a szerződéstől elállni, az utas pedig köteles az Expo Consulting Kft. költségeit megtéríteni. Az utazási szerződés megszűnik, ha az utas a részvételi díjat esedékességkor nem fizeti meg. Ebben az esetben az utas köteles az Expo Consulting Kft. költségeit megtéríteni a 281/2008(XI.28.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.

IV./c Az Expo Consulting Kft. jogosult a részvételi díjat az utazási szerződés megkötését követően a jogszabályban előírt esetekben és mértékben (díjszabás, hatósági ár, adók, illetékek, valamint deviza forintárfolyam változása), az indulást megelőző 20. napig felemelni. Az Expo Consulting Kft. köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni.

IV./d Az Expo Consulting Kft. a teljes részvételi díj megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher stb.) kiállítani és az utasnak átadni. Az Expo Consulting Kft. az utazáshoz szükséges dokumentumokat legkésőbb az indulás előtt egy (1) munkanappal adja át személyesen az irodában, vagy elektronikus levélben küldi meg a megrendelő által megadott címre. Az utas és az Expo Consulting Kft. az utazási szerződés teljesítése során - különösen a rövid határidős megrendelések esetén - kötelesek együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen, és haladéktalanul értesíteni a címükben, egyéb elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie. Az utazási dokumentumokat az utas köteles az utazás megkezdése előtt az Expo Consulting Kft. közreműködőjének (pl.: légitársaság, szálloda) bemutatni, ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. A részvételi jegyen nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe az utas.

V. Szerződéstől való elállás, hibás teljesítés

V./a Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat, azonban ha ezt 60 napon belül de 35 napon kívül teszi köteles a teljes részvételi díj 10%-át bánatpénzként megfizetni. Az utas elállására a 281/2008(XI..28.) Kormányrendelet szabályai az irányadók.

Ha az utas saját érdekkörében felmerült okból eláll az utazástól, illetve ha az elállási jogát az utazás megkezdése előtti 35. napon belül gyakorolja, az Expo Consulting Kft. költségeit köteles az alábbiak szerint megtéríteni:

  • 35 - 20. napig a részvételi díj 40%-a,
  • 19 - 14. napig a részvételi díj 70%-a,
  • 14 - 0. napig a részvételi díj 100%-a,

V./b Az utas az utazási szerződés nem lényeges elemeinek módosítását az utazás megkezdéséig bármikor kezdeményezheti, azonban a módosítással kapcsolatos költségeket viselni köteles. A módosítás költségéről az utazási iroda ad felvilágosítást. Az utazási szerződés lényeges feltételeinek (pl. úti cél, időpont) módosítására csak az utas részéről, meghatározott költségtérítés mellett történő elállás és új foglalás keretei között van lehetőség. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az Expo Consulting Kft. nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani, ill. visszatéríteni.

V./c Az utazási szerződéstől való elállást írásban, ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levél formájában kell az utazási irodával az utazás részvételi (pozíciószámára) hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor a levélküldeményt a címzett átvette. Elállásnak minősül az is, ha az utas előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg utazását (no show), ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő az elállási időpontnak.

V./d Az Expo Consulting Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Az Expo Consulting Kft. elállására egyebekben a 281/2008(XI.28.) Kormányrendelet szabályai az irányadók. Az Expo Consulting Kft. felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Az utazásszervező felelősségére a PTK-ban és a 281/2008(XI.28.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Ha az utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással pótolni. Nem megfelelően teljesített szerződés esetén az Expo Consulting Kft. köteles a díjat arányosan leszállítani.

V./e Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítási igény, amelyet az Expo Consulting Kft. úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az Expo Consulting Kft. azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008.(XI.28.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Ha az utas a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását haladéktalanul közölnie kell az Expo Consulting Kft. képviselőjével. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni és a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni, valamint az ügyben érintett szolgáltatóval, szállodával igazoltatni kell (bélyegző, felelős személy olvasható aláírása, a hiba részletezése, orvoslásának módja). A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas - az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül - köteles az Expo Consulting Kft. tudomására hozni. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az utas felelősséggel tartozik. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv, kizárólag az utas panaszának a rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását. Az utazási iroda az utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles a panaszt kivizsgálni, és álláspontjáról az utast értesíteni.

V./f Az utazásszervező felelősségét a 281/2008(XI.28.) Kormányrendelet szabályozza. Az utazásszervező külföldön működő, közreműködőjének magatartásáért csak olyan mértékben felel, amilyen mértékben ezen alvállalkozó, közreműködő (légitársaság, szálloda, stb.) nemzetközi egyezmény alapján felelt volna.

V./g Az Expo Consulting Kft. felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az Expo Consulting Kft., sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha

  • a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza;
  • a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt
    szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Expo Consulting Kft. kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
  • vis major esete következett be. (Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az Expo Consulting Kft. akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az Expo Consulting Kft. a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.)

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazási iroda és az utas egymással szembeni kártérítési felelősségére vonatkozóan, a 281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet és a PTK szabályai az irányadók.

V./h A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Expo Consulting Kft. és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében kell az utasnak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Expo Consulting Kft. vagy közreműködője (pl. légitársaság) átvette.

V./i Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

V./j Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori előírásokat, jogszabályokat (pl.: útlevél, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi elírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

VI. Biztosítás

Az Expo Consulting Kft. tájékoztatja a szerződő felet, hogy a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozó biztosítását VBB/2017/191 kötvényszám alatt a Colonnade Insurance  S.A. Magyarországi Fióktelepével kötötte meg, amely a 1143 Budapest, Stefánia u. 51. címen, vagy a +36/ 1/ 460-1400 telefonszámon érhető el. A külföldi utazásokra a vagyoni biztosíték összege: 5.000.000 Ft. A biztosítási szerződés kiterjed a jelenleg érvényben lévő 78/2005. (IV.28) Kormányrendelettel módosított 213/1996. (XII.23) Kormányrendeletben előírt - az Utazásszervező kártérítési kötelezettségéből adódó kockázatokra, területi hatálya pedig az Expo Consulting Kft. által szervezett utazásokkal érintett területekre terjed ki

VII. Egyéb rendelkezések

VII./a A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség:http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1. http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

VII./b A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/ székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az Expo Consulting Kft.nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Fenti utazási feltételeket a magam és a velem együtt utazók nevében tudomásul vettem és kötelezően elfogadom. Kijelentem, hogy a jelentkezéssel egyidejűleg az iroda alkalmazásában álló ügyintézőtől az általam választott szolgáltatásról teljes körű információt kaptam, különs tekintettel a szálláshellyel, az ország nemzeti sajátosságaival, a vízummal, az egészségügyi előírásokkal, illetve a földrajzi és éghajlati viszonyokkal, valamint az oda és visszautazással kapcsolatosan:

Utas/Megrendelő neve: .........................................................................................................................................................................................

Utazás megnevezése: ...........................................................................................................................................................................................

Utazás időpontja: ...................................................................................................................................................................................................

Budapest; ....................................................................................

 

 

Utas/Megrendelő                                                                                                    Expo Consulting Kft.                                                                                                      

 

Expo Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság