Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Az Expo Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövidített cégnév: Expo Consulting Kft., székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 5-7. adószám: 14684290-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-915092, Hatósági engedély szám: U-001108, telefonszám: +36-1-301-0658, faxszám: +36-1-301-0659, e-mail: office@expobs.com), mint a Magyarországon bejegyzett székhelyű utazásszervező az általános szerződési feltételekről szóló tájékoztatóját az alábbiakban teszi közzé. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Idegenforgalmi és Közraktározás-Felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

 

I. Irányadó jogszabályok

Az Expo Consulting Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:254 §, a 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet rendelkezései, illetőleg a jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak.

 

II. Az utazási szerződés létrejötte

1.            Az utas az Expo Consulting Kft. által nyújtott utazási szolgáltatásokat szóban vagy írásban az utazási irodában, vagy elektronikus levélben lefoglalhatja. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, az utazási szerződés aláírásával, valamint az előleg befizetésével jön létre az utazó és az utazásszervező között.

2.            Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az utazásszervező által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

3.            Ha az Expo Consulting Kft. a megrendelést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el és ezt a megrendelésen vagy a visszaigazoláson jelzi, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Expo Consulting Kft. a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról az utast végleges visszaigazolással értesíti. Ezen végleges visszaigazolásig az utas jelentkezését az Expo Consulting Kft. bármikor visszamondhatja, köteles azonban a befizetett előleget (foglalót) a visszamondás közlésétől számított öt (5) napon belül visszafizetni.

4.            Az utazási szerződés megkötésekor az utas nevében megbízottja is eljárhat. Ilyen esetben az Expo Consulting Kft. nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast. A 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, melyek természetüknél fogva csak személyesen az utast érinthetik.

 

III. A szerződés teljesítése, jogok és kötelezettségek:

1             Az Expo Consulting Kft. legfőbb kötelezettsége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése. Az Expo Consulting Kft. kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közreműködő útján teljesíteni, a papíralapú utazási katalógusban, a honlapon vagy más utazási tájékoztatóban található leírás tartalmának megfelelően.

2.            Ha a katalógus leírása fakultatív programok igénybevételére is lehetőséget ad, ezeket az Expo Consulting Kft. közreműködője útján csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma). A katalógusban található ún. fakultatív programok, szolgáltatások tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség.

3.            Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az Expo Consulting Kft. a repülőjegyet nem utazási csomag részeként értékesíti, hanem az Expo Consulting Kft. az utas által kiválasztott légitársaság jegyét ügynöki értékesítés keretében eljárva értékesíti, az Expo Consulting Kft. a menetrend esetleges, a légitársaság által történő megváltoztatásáért, illetőleg késedelemért felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy a jogviszony a légitársaság és az utas között jön létre, így a légitársaság nem minősül az Expo Consulting Kft. közreműködőjének. Ebben az esetben a légitársaság felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény 19. cikkében, valamint a 261/2004. sz. EK rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók. A repülőjárat kiesése, vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról gondoskodni. Amennyiben az utas érvényes menetjeggyel rendelkezik s ennek ellenére a légitársaság a járatot túltölti, vagy bármilyen más okból az utas elszállítását nem a megadottak szerint teljesíti, úgy a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így a kártérítési igényt is oda kell benyújtani. A légitársaságok felelősségét az 1936. évi XXVIII. Tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19 tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. Tv. Által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény szabályozza. E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni.

4.            A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a repülőtársaságok utazási feltételei az Expo Consulting Kft.-vel kötött utazási feltételek részeivé válnak. Az Expo Consulting Kft. vállalja, hogy az utas ez irányú kérésére teljes körű tájékoztatást nyújt a repülőtársaságok utazási feltételeiről. Amennyiben a légitársasági szabályok miatt a jegykiállítási kötelezettség az utazás megkezdése előtt, de a lemondási határidőkön kívül, korábban esedékes, és a jegy vissza nem téríthető, úgy az utas tudomásul veszi, hogy repülőjegy biztosítás megkötése kifejezetten ajánlott. Előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cserére sor kerülhet.

5.            Az Expo Consulting Kft. honlapján vagy más utazási tájékoztatóban foglaltaktól való eltérés jogát – kivételesen indokolt esetekre – fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal írásban közli. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összetételére vonatkozóan az Expo Consulting Kft. által közzétett adatokban történt esetleges változásokról az Expo Consulting Kft. írásban tájékoztatót küld az utazás előtt vagy személyesen közli azokat az utassal.

6.            Az utazási iroda köteles az utast megfelelően tájékoztatni az utazási biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen a biztosítás által fedezett kockázatokról és biztosítási díjakról. A részvételi díj a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítási díjat nem tartalmazza, ezek elmulasztása az utas felelőssége.

 

IV. Részvételi díj (szolgáltatási díj) és annak megfizetése

1.            A részvételi díjat az Expo Consulting Kft. a szerződés megkötése előtt köteles az utassal közölni. A részvételi díj – az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Expo Consulting Kft. részére járó eljárási díjat és szervezési költséget, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Az utas a részvételi díjat az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles külön felhívás nélkül teljesíteni. Ez a határidő változhat, ha az utazásszervezőnek a külföldi közreműködővel kötött szerződése ennél szigorúbb rendelkezéseket állapít meg. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli foglalás esetében a teljes részvételi díj a foglalással és szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes. Átutalás esetén a fizetés azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a jóváírás az Expo Consulting Kft. bankszámláján megtörtént.

2             Fizetési határidő elmulasztása esetén az Expo Consulting Kft. jogosult a szerződéstől elállni, az utas pedig köteles az Expo Consulting Kft. költségeit megtéríteni. Az utazási szerződés megszűnik, ha az utas a részvételi díjat esedékességkor nem fizeti meg. Ebben az esetben az utas köteles az Expo Consulting Kft. költségeit megtéríteni a 281/2008(XI.28.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.

3.            Az Expo Consulting Kft. jogosult a részvételi díjat az utazási szerződés megkötését követően a jogszabályban előírt esetekben és mértékben (díjszabás, hatósági ár, adók, illetékek, valamint deviza forintárfolyam változása), az indulást megelőző 20. napig felemelni. Az Expo Consulting Kft. köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni.

4.            Az Expo Consulting Kft. a teljes részvételi díj megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher stb.) kiállítani és az utasnak átadni. Az Expo Consulting Kft. az utazáshoz szükséges dokumentumokat legkésőbb az indulás előtt egy (1) munkanappal adja át személyesen az irodában, vagy elektronikus levélben küldi meg a megrendelő által megadott címre. Az utas és az Expo Consulting Kft. az utazási szerződés teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen, és haladéktalanul értesíteni a címükben, egyéb elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie. Az utazási dokumentumokat az utas köteles az utazás megkezdése előtt az Expo Consulting Kft. közreműködőjének (pl.: légitársaság, szálloda) bemutatni, ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. A részvételi jegyen nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe az utas.

 

V. Szerződéstől való elállás, módosítás, hibás teljesítés

1.            Az utas az utazási szerződést az utazás megkezdése előtt bármikor felmondhatja. Ha az utas saját érdekkörében felmerült okból eláll az utazástól, az utazó bánatpénz megfizetésére köteles:

60 – 36. napig a részvételi díj 20%-a

35 – 20. napig a részvételi díj 65%-a,

19 – 11. napig a részvételi díj 80%-a,

10 – 0. napig a részvételi díj 100%-a,

2.            Az utas az utazási szerződés nem lényeges elemeinek módosítását az utazás megkezdéséig bármikor kezdeményezheti, azonban a módosítással kapcsolatos költségeket viselni köteles. A módosítás költségéről az utazási iroda ad felvilágosítást. Az utazási szerződés lényeges feltételeinek (pl. úti cél, időpont) módosítására csak az utas részéről, meghatározott költségtérítés mellett történő elállás és új foglalás keretei között van lehetőség. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az Expo Consulting Kft. nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani, ill. visszatéríteni.

3.            Az utazási szerződéstől való elállást írásban, ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levél formájában kell az utazási irodával az utazás részvételi (pozíciószámára) hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor a levélküldeményt a címzett átvette. Elállásnak minősül az is, ha az utas előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg utazását (no show), ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő az elállási időpontnak.

4.            Az Expo Consulting Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az Expo Consulting Kft. nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

- az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt

- ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Expo Consulting Kft. a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére köteles.

- ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Expo Consulting Kft. köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ha az Expo Consulting Kft. nem az utas érdekkörében felmerült okból állt el az utazási szerződéstől, a jelen pontban meghatározottakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha az Expo Consulting Kft. elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható külső körülmény miat – ide nem értve valamely személy magatartását, illetve túlfoglalás esetét  - került sor.

5.            A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Expo Consulting Kft. és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében kell az utasnak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt tovább szállítás vagy megőrzés céljából az Expo Consulting Kft. vagy közreműködője (pl. légitársaság) átvette.

6.            Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

7.            Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori előírásokat, jogszabályokat (pl.: útlevél, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi elírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

 

VI. Vagyoni biztosíték

Az Expo Consulting Kft. tájékoztatja a szerződő felet, hogy a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozó biztosítását KT-KE-1201-20220927 kötvényszám alatt az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötötte meg, amely a 1132 Budapest, Váci út 36-38. címen, vagy a +36/ 1/ 452-3313 telefonszámon érhető el. Az Európai Utazási Biztosító Zrt. az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja – a jelenleg érvényben lévő 213/1996 (XII.23.) Kormányrendeletben előírt – az Utazásszervezők és Utazásközvetítők kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését. A vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: a 10. § 1./bekezdésének a./pontja értelmében az utazáskor szükség helyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint a b./ pontja értelmében az előleg ill. a részvételi díj visszafizetésére.

 

VII. Egyéb rendelkezések

1.            A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. (címe a jelen általános utazási feltételek készítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.)

2.            A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/ székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az Expo Consulting Kft.nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

3.            Az Expo Consulting Kft. a honlapján vagy bármely más utazással kapcsolatos tájékoztatójában foglaltak egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

 

 

Expo Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság